OSTALE USLUGE U AGENCIJI
Turistièka agencija Kristofor osim svoje snovne djelatnosti može ponuditi i slijedeæe usluge:
      - Prijevodi
      - Travel reportaže i èlanci
      - konzultacije i upravljanje projektom
      - Design, reklama i marketing ( turisticke publikacije; vizitke, leci, plakati, katalozi, promotivne kampanje, dizajn, web stranice, slogani, branding)

- POSREDOVANJE U PRODAJI NEKRETNINA - NOVO

Cijena ovisno o konkretnom zadatku, na upit.
 


Cjenik prijevoda/lekture

Cijena prevoðenja temelji se na obraèunu kartice prijevoda/lekture, pri èemu 1 kartica iznosi 1600 znakova s razmacima.

Cijena kartice za klasièan prijevod, bez struènih pravnih, medicinskih, tehnièkih izraza, iznosi 100 kn.

Cijena kartice za prijevod teksta sa struènom terminologijom iznosi 120 kn.

Cijena kartice za lekturu teksta iznosi 30 kn.

Za hitne prijevode (isti ili sljedeæi dan) dodaje se 30% na cijenu.

Najmanja obraèunska jedinica je 1 kartica. Moguæe je ostvariti popust na kolièinu (20 i više kartica) koji se direktno dogovara prilikom ugovaranja prijevoda.

Kod slanja poštom uraèunavaju se i materijalni troškovi (poštarina).

Plaæanje se vrši gotovinski, putem žiro raèuna, u dogovorenom roku (avansno, djelomièno avansno ili po predaji prijevoda).

Za sva ostala pitanja ili nedoumice, možete se bez ustruèavanja obratiti e-mailom ili telefonom.
 
 

Putnièka agencija KRISTOFOR d.o.o., Poslovni centar Mali Palit 70, 51280 Rab, Croatia
Contact:  Tel: 00385- (0)51- 725 543, Fax 00385- (0)51- 724 811, e-mail:info@kristofor.hr© 1992. - 2013.  Kristofor D.o.o. All Rights Reserved. ---- Enquiries: info@kristofor.hr ,  Suggestions or comments: Webmaster